การพูดคุย

การพูดคุยเป็นการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในลักษณะของการสื่อสารส่วนบุคคล โดยวิธีการพูดคุยนี้ให้ความสนใจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม รวมทั้งสามารถให้การสนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุงให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยการประเมินด้วยการพูดคุย ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา และยินดีตรวจสอบคุณลักษณะสำคัญของการเรียนการสอน คำถามในการพูดคุยต้องเฉพาะเจาะจงตรงตามจุดหมายการเรียน และจุดหมายของการนัดพบเพื่อพูดคุย และคำถามที่ใช้ต้องคิดขึ้นด้วยความไต่ตรองรอบคอบและวางแผนล่วงหน้า โดยอาจให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเตรียมนี้ด้วย ในการพูดคุยนั้นผู้สอนควรจัดเวลาให้เพียงพอเพื่อให้สามารถพบปะพูดคุยได้จนจบกระบวนการ สรุปผลการพูดคุยไว้เป็นบทเรียนและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันต่อไป อย่างไรก็ตามวิธีการพูดคุยนั้นต้องใช้เวลา แต่มีประโยชน์ในการศึกษาหรือวินิจฉัยประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวอย่าง แบบบันทึกการพูดคุย

          ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ช่วยลดข้อจำกัดในเรื่องรูปแบบ เวลา และสถานที่ โดยมีตัวอย่างโปรแกรม ดังนี้

  1. Zoom เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการประชุมออนไลน์ และการเรียนการสอนออนไลน์ ใช้งานง่ายและมีความรวดเร็วตลอดการสนทนา สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียง ของทั้งของผู้สอนและผู้เรียน ทำให้สามารถสนทนาโต้ตอบกัน ได้ นำเสนอเอกสารต่าง ๆ เช่น PowerPoint นำเสนอหน้าจอของผู้สอน อีกทั้งยังสามารถบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนไปพร้อมกันได้
  2. Skype เป็นโปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยข้อความ (Chat) ข้อความเสียง (VoIP) และภาพจากกล้อง โดยจะเป็นการสื่อสารกันแบบ Real Time ลักษณะจะคล้ายกับ MSN (Windows Live Messenger) แต่ Skype จะให้คุณภาพเสียงคมชัดกว่าอย่างเห็นได้ชัด และยังมีระบบ Video Conference เพื่อสนทนากันแบบตัวต่อตัว หรือประชุมสายพร้อมกันหลายคนผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟได้ในหลายระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Mac, Linux, Android Symbian iOS
  • Microsoft Teams เป็นโปรแกรมที่เป็นบริการหนึ่งของ Office 365 ที่สามารถใช้ประชุมออนนไลน์ (Conference) หรือการเรียนการสอนออนไลน์ได้ สามารถแชร์หน้าจอส่วนตัว PowerPoint ไฟล์เอกสารระหว่างการบรรยายหรือการอบรม การใช้ช่องทางแชทในการพูดคุยโต้ตอบ มีระบบ Whiteboard ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นกระดาน ที่สามารถเปิดให้ผู้ใช้งานร่วมกันระดมความคิด หรือร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม