เกี่ยวกับโครงการ

ที่มา

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง "การวิจัยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการประเมินแบบออนไลน์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับสถาบันอุดมศึกษา" ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมาคม ควอท)

วัตถุประสงค์

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่ผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป โดยมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับการสอนออนไลน์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถ์ พูนเดช อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ อาจารย์ประจำ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้จัดเตรียมเนื้อหา

  1. ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์
  2. ดร.เมทินี ทนงกิจ

รายการเอกสารอ้างอิง