การสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนา ซักถาม พูดคุยโต้ตอบ และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้ข้อมูล ก่อนเริ่มต้นสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ควรชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลทราบและขออนุญาตกรณีที่มีการบันทึกเสียง ระหว่างการสัมภาษณ์นั้นผู้สัมภาษณ์จะต้องบันทึกถ้อยคำให้สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ หรือาจใช้อุปกรณ์อื่นประกอบได้ อาทิ สมุดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง ทำการสังเกตบุคลิกภาพ อากัปกิริยา พฤติกรรมการแสดงออก น้ำเสียงและวาจาควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ผู้สัมภาษณ์ต้องสร้างบรรยากาศเชิงบวก สร้างความเป็นกันเอง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายตรงไปตรงมาและเหมาะสมกับระดับผู้ให้ข้อมูล รวมถึงไม่ควรใช้คำถามที่ชี้แนะคำตอบ และการแสดงความรู้สึกต่อคำตอบของผู้ให้ข้อมูล

          ในการสัมภาษณ์สามารถเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) ที่ผู้สัมภาษณ์มีการกำหนดคำถามและประเด็นการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า หรืออาจใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) หรือการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยผู้สัมภาษณ์ไม่ได้กำหนดคำถามและประเด็นการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า แต่อาจมีแนวการสัมภาษณ์ที่กำหนดไว้คร่าว ๆ สามารถยืดหยุ่นปรับคำถามได้ตลอดการสัมภาษณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์

          การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ สามารถนำไปใช้กับตัวอย่างได้ทุกเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ผู้สัมภาษณ์สามารถใช้การอธิบายสื่อความหมายให้เข้าใจได้ดีกว่าการใช้ถ้อยคำสำนวนที่เป็นภาษาเขียนผ่านแบบสอบถาม นอกจากนี้ผู้สัมภาษณ์ยังสามารถสอบถามถึงเหตุผลหรือบริบทเงื่อนไข

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในการตอบแต่ละประเด็นคำถามอย่างละเอียด ลดปัญหาความลำเอียงจากอิทธิพลของลำดับข้อคำถามที่ใช้สัมภาษณ์ เนื่องจากนักวิจัยสามารถควบคุมการเรียงลำดับข้อคำถาม เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนตอบคำถามให้เป็นไปตามแบบเผนที่ต้องการ อย่างไรก็ตามในกรณีต้องสัมภาษณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาจำกัด จึงต้องใช้ผู้สัมภาษณ์หลายคน ดังนั้นการควบคุม คุณภาพในการสัมภาษณ์จากนักวิจัยต่างคนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการลำเอียงที่เกิดขึ้นในขณะทำการสัมภาษณ์

ตัวอย่าง แบบสัมภาษณ์

นอกจากการสัมภาษณ์แบบพบปะส่วนตัว (In-Person Interview) และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้ว ปัจจุบันยังมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านวิดีโอคอล (Video Call) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. Discord โปรแกรมประยุกต์สำหรับการสนทนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา เซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดมีทั้งช่องข้อความและช่องเสียงที่ใช้สำหรับการสนทนาตามเวลาจริง (Real Time) และสามารถแบ่งปันสื่อ อาทิ แอนิเมชัน รูปภาพ ฯลฯ ให้กับสมาชิกของเซิร์ฟเวอร์นั้นได้
  2. Line Meeting เป็นฟีเจอร์การประชุมออนไลน์แบบกลุ่ม ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย ด้วยการส่งลิงค์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกันในไลน์ ไม่จำเป็นต้องสร้างห้องเพื่อทำการสนทนา สามารถประชุมออนไลน์ผ่านไลน์ (LINE Meeting) กันได้ สะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้งาน