การสอบปากเปล่า

การสอบปากเปล่า เป็นวิธีการให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูด ตอบปัญหาประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ครูผู้สอนได้กำหนดขึ้น โดยผู้สอนเก็บข้อมูลโดยการจดบันทึกหรือการบันทึกเสียงเพื่อเป็นหลักฐาน วิธีการประเมินในลักษณะนี้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน การสอบลักษณะนี้มักจะกระทำเป็นรายบุคคล เนื่องจากเป็นการสอบที่ต้องดูผลเฉพาะอย่าง เช่น การสอบอ่านฟังเสียง การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งต้องการดูการใช้ถ้อยคำในการตอบคำถาม การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การโต้แย้ง แต่มีข้อควรระวังคือ ผู้สอนไม่ควรขัดความคิดขณะที่ผู้เรียนกำลังสอบปากเปล่าอยู่

ตัวอย่าง แบบบันทึกการสอบปากเปล่า

แบบบันทึกการสอบปากเปล่า

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ช่วยลดข้อจำกัดในเรื่องรูปแบบ เวลา และสถานที่ โดยมีตัวอย่างโปรแกรม ดังนี้

  1. Zoom เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการประชุมออนไลน์ และการเรียนการสอนออนไลน์ ใช้งานง่ายและมีความรวดเร็วตลอดการสนทนา สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียง ของทั้งของผู้สอนและผู้เรียน ทำให้สามารถสนทนาโต้ตอบกัน ได้ นำเสนอเอกสารต่าง ๆ เช่น PowerPoint นำเสนอหน้าจอของผู้สอน อีกทั้งยังสามารถบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนไปพร้อมกันได้
  2. Skype เป็นโปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยข้อความ (Chat) ข้อความเสียง (VoIP) และภาพจากกล้อง โดยจะเป็นการสื่อสารกันแบบ Real Time ลักษณะจะคล้ายกับ MSN (Windows Live Messenger) แต่ Skype จะให้คุณภาพเสียงคมชัดกว่าอย่างเห็นได้ชัด และยังมีระบบ Video Conference เพื่อสนทนากันแบบตัวต่อตัว หรือประชุมสายพร้อมกันหลายคนผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟได้ในหลายระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Mac, Linux, Android Symbian iOS