การประเมินโดยเพื่อน

Peer Assessment

การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) เป็นวิธีการประเมินที่ใช้พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจลักษณะของงานที่มีคุณภาพ เนื่องจากผู้เรียนจะบอกได้ว่าชิ้นงานนั้นเป็นเช่นไร ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าตนเองกำลังตรวจสอบอะไรในงานของเพื่อน ดังนั้นผ้าอนต้องอธิบายผลที่คาดหวังให้ผู้เรียนทราบก่อนที่จะลงมือประเมิน การที่จะสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนเข้าใจการประเมินรูปแบบนี้ควรมีการฝึก โดยผู้สอนอาจหาตัวอย่างงานเพื่อให้ผู้เรียนตัดสินได้ว่าควรประเมินอะไร และควรให้คำอธิบายเกณฑ์ที่บ่งบอกความสำเร็จของภาระงานนั้น จากนั้นให้นักเรียนประเมินภาระงานที่เป็นตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ที่ช่วยกันสร้าง แล้วให้ผู้สอนตรวจสอบการประเมินของผู้เรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนที่ประเมินคาดเคลื่อนมากน้อยแตกต่างกัน การประเมินโดยเพื่อนให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้เกิดการประเมินรูปแบบนี้ก่อน โดยสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย เชื่อใจกัน และไม่อคติ เพื่อการให้ข้อมูลย้อนกลับมีความเที่ยงตรงและเป็นเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ที่ให้ประโยชน์ และทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่าง แบบประเมินเพื่อนร่วมงานในกลุ่ม

แนวทางการประเมิน นักเรียนประเมินพฤติกกรมและความร่วมมือของเพื่อนทุกคนในกลุ่มของตน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 0 = ไม่พบเลย 1 = บางครั้ง 2 = ส่วนใหญ่ 3 = ตลอดเวลา

          การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการข้างต้น ผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันเนื้อหา ติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกัน โดยใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Edmodo ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ประสิทธิภาพของเครือข่ายสังคมออนไลน์ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์ในข้อจำกัดของเวลาในชั้นเรียน และสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ตามความสนใจ รวมถึงตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนในการทำงาน และทำให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Schoology ซึ่งเป็น Schoology เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (LMS) Schoology มีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ (Materials) การติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน การกำ หนดตารางเวลาปฏิทินต่างๆ (Attendance) ที่ผู้เรียนจะต้องทราบ Schoology สามารถสร้างข้อสอบได้หลายแบบ เช่น ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แบบเติมคำ แบบเขียนบรรยาย ฯลฯ มีระบบเกรด Grade book ที่ใช้สำหรับดูพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน