การสอบถาม

การสอบถามเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการกำหนดข้อคำถามให้ผู้เรียนตอบคำถามตามที่กำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามนี้นิยมใช้กับผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างขนาดใหญ่ มีจำนวนมาก และอยู่กระจายกัน โดยอาศัยเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อลดข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้ผู้สอนสามารถเก็บข้อมูลกับนักเรียนได้จำนวนมาก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำมาใช้ในการประเมินผู้เรียน ทั้งด้านข้อเท็จจริง ความรู้สึก ความคิดเห็น เจตคติ และความสนใจ ด้วยเหตุนี้ คุณภาพของข้อคำถามในแบบสอบถาม จึงต้องอธิบายหรือชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถามและวิธีการตอบ การระบุเกณฑ์ชัดเจน รวมทั้งการใช้ข้อคำถามที่สามารถใช้ได้กับผู้เรียนทุกคน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและความลำเอียงในการใช้แบบสอบถาม

          อย่างไรก็ตามในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม ส่วนใหญ่แล้วมักมีข้อจำกัดในเรื่องของอัตราการตอบกลับที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากการส่งแบบสอบถามไปยังตัวอย่างที่มีขนาดกลุ่มค่อนข้างกว้าง และการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญและควบคุมได้ยากคือ การตอบแบบสอบถามตามความคิดและความรู้สึกที่แท้จริง หากในกรณีที่ผู้สอนพบว่าผู้เรียนตอบคำตอบเดียวกันในทุกข้อคำถาม นั่นย่อมแสดงถึงความไม่จริงใจในการตอบ รวมถึงการสอบถามยังเป็นการจำกัดขอบเขตการตอบขอผู้ตอบ เนื่องจากส่วนใหญ่ในแบบสอบถามมักเป็นการใช้ข้อคำถามปลายปิดหรือมีเพียงข้อคำถามปลายเปิดเล็กน้อยในช่วงท้ายของแบบสอบถาม

ตัวอย่าง แบบสอบถาม

          ปัจจุบันผู้สอนสามารถใช้การสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เรียนได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น อาทิ การเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การส่งอีเมล การส่งข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น และยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งผ่านเว็บ (Web-base) ที่สามารถกระทำได้ง่ายสะดวก มีความต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดวันและเวลา โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Google Doc เป็นโปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ ที่ประกอบด้วยงานเอกสาร งานนำเสนอ สเปรดชีต แบบฟอร์มที่สามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ที่มีการตอบได้หลายคำตอบในข้อคำถามนั้น รวมทั้งการสร้างเงื่อนไขในการตอบ สามารถนำข้อมูลออก (Export) ในรูปแบบของตัวหนังสือ ซึ่งการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต้องแปลงเป็นตัวเลขก่อนถึงนำไปวิเคราะห์ได้

2. SurveyMonkey เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ที่สามารถเลือกเทมเพลต (Template) หรือปรับแต่ง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อคำถาม และออกแบบการแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลได้หลากหลายช่องทางผ่านเว็บ อีเมล แชท และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รวมทั้งการรายงานผลที่มีการจัดอันดับ หมวดหมู่ ตลอดจนมีครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์แลประมวลผลข้อมูล และสามารถแจ้งเตือนข้อมูลในการตอบแบบสอบถามผ่านทางอีเมล

 3. SurveyCan เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ที่สามารถตั้งเงื่อนไข (Logic) กำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบข้อคำถามตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถนำไปใช้และเผยแพร่ได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟชบุ๊ก ทวิตเตอร์ ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดขอบเขตระยะเวลาในการเก็บข้อมูล รวมทั้งจำกัดบุคคลที่เข้ามาตอบแบบสอบถามได้ด้วยการกำหนดรหัสผ่านของแบบสอบถาม อีกทั้งยังรายงานผลแบบทันที (Real-Time) และดูผลการตอบในแต่ละข้อคำถามได้ และสร้างกราฟจากผลการตอบแบบสอบถามได้ (SurveyCan. 2012: ออนไลน์)

          4. Typeform เป็นเครื่องมือสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีเทมเพลตผู้ใช้งานสามารถใช้งานเลือกใช้หลากหลายรูปแบบและกำหนดค่าต่าง ๆ สร้างคำถาม ตัวเลือกหรือคำตอบได้โดยไม่จำกัด และคำนึงถึงประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งมีระบบเงื่อนไข (Conditional Logic) ที่สามารถตรวจคำตอบได้แบบทันที ส่งออกข้อมูลและรายงานข้อมูลพื้นฐานได้