การประเมินตนเอง

Self-Assessment

การประเมินตนเองเป็นวิธีการประเมินที่เป็นทั้งเครื่องมือเพื่อการประเมินที่เป็นทั้งเครื่องมือเพื่อการประเมินและเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินในลักษณะนี้ทำให้ผู้เรียนสะท้อนถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้ทบทวนว่าตนเองได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้อย่างไร ผลงานที่ทำนั้นเป็นที่น่าพอใจแล้วหรือยัง และต้องการได้รับการพัฒนาอย่างไร การประเมินตนเองจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการประเมินตนเองของผู้เรียนจะต้องมีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีเกณฑ์บ่งบอกความสำเร็จของชิ้นงาน/ภาระงานและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนกำหนดหรือทราบเป้าหมายร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ทราบถึงสิ่งที่ผู้สอนคาดหวังให้ผู้เรียนรู้อะไร ทำอะไรได้ มีหลักฐานร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่าตนเองได้เรียนรู้ตามความคาดหวังนั้น ตลอดจนหลักฐานร่องรอยนั้นควรมีคุณภาพอย่างไรตามเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนพิจารณาประเมิน ทราบและตั้งเป้าหมายของสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อฝึกฝนและพัฒนา โดยการดูแลสนับสนุนจากผู้สอนและความร่วมมือของครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ด้วยการที่ผู้เรียนประเมินตามกรอบแนวทางการประเมิน

ผู้สอนสามารถใช้โปรแกรม Poll Everywhere เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างคำถามให้ผู้เรียนได้ โต้ตอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน (Active Learning) เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนแบบ Real Time และยังบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ดูในภายหลังได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างข้อคำถามได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบหลายตัวเลือก ตอบสั้น เรียงลำดับความสำคัญ การชี้จุด/แสดงตำแหน่งบนภาพ คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ความรู้สึก หรือข้อคำถามแบบปลายเปิด เป็นต้น ผู้สอนสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น ทัศนคติ หรือความรู้สึกของผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรือหลังเรียน เพื่อวัดประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Lino ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปตอบคำถามในลักษณะของโน๊ต (Sticky Note) โดยจุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้ คือ จะแสดงคำตอบของผู้เรียนทุกคำตอบ ไม่ว่าจะซ้ำหรือไม่ซ้ำ รูปแบบการตอบก็ทำได้ทั้งแบบที่เป็นข้อ ๆ หรือ bullet point หรือตอบแบบสั้นตอบแบบยาวก็สามารถทำได้