Digital Tools

Flipgrid

Flipgrid เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ใช้สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) ผ่านการสนทนาทางวิดีโอของกลุ่มผู้ใช้งานร่วมกัน การประยุกต์ใช้ด้านการศึกษาสามารถช่วยสร้างพื้นที่ให้ผู้เรียน แสดงผลงานวิดีโอ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบคำถาม หัวข้อ และสะท้อนความคิดเห็นผ่านวิดีโอที่เผยแพร่ภายในกลุ่มทั้งแบบตั้งค่าเฉพาะและรูปแบบสาธารณะ โดยผู้สอนและผู้เรียนยังสามารถตอบกลับ แสดงความคิดเห็นได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

ที่มา: http://static.flipgrid.com/flipgridtwittercard.jpg 

จุดเด่น : ใช้งานฟรี ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานร่วมกัน เชื่อมโยงกับ Google classroom และ Microsoft Teams ได้ 

แนะนำตัวอย่างการใช้งาน 

เริ่มต้นใช้งานด้วยการสร้างกลุ่มบน Flipgrid และตั้งค่าวิธีที่ผู้เรียนจะเข้ากลุ่ม 

ที่มา: https://info.flipgrid.com 

สามารถตั้งค่ากิจกรรมภายในกลุ่มได้ตามความต้องการ 

เมื่อสร้างกลุ่มเรียบร้อยแล้วจึงแบ่งปันกลุ่มกับผู้เรียนด้วยการกดเมนูไอคอนแชร์ ซึ่งสามารถเลือก 

พื้นที่เป้าหมายที่ต้องการ หรือเลือกแสดง QR Code 

ที่มา: https://help.flipgrid.com/hc/en-us/articles/360013291553 

ผู้เรียนสามารถใช้งานหัวข้อผ่านการส่งและชมผลงาน โดยเลือกตามรายการที่ปรากฏข้อมูลวิดีโอในแต่ละกลุ่ม 

ที่มา: https://admin.flipgrid.com/manage/discovery/details?subjects=6&order_by=topic_count 

ที่มา: https://educationblog.microsoft.com/en-us/2020/04/the-show-must-go-on-and-flipgrid-can-help 

ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มหัวข้อสามารถตอบกลับหัวข้อด้วยวิดีโอสั้นๆ  

ซึ่งสามารถเลือกใช้เมนูกล้องซึ่งมี effect / ไฟล์ภาพ GIF / เลนส์ต่างๆ ให้เลือกมากมาย 

ที่มา: https://static.flipgrid.com/docs/Educator_Page2.pdf