Digital Tools

Microsoft Teams

Microsoft Teams เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เป็นโครงสร้าง (platform) การสื่อสารทางธุรกิจที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ 365 (Office 365) ซึ่ง Microsoft Teams ให้บริการการสนทนาในองค์กรผ่านการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที การโทรด้วยเสียง การสนทนาทางวิดีโอ การจัดเก็บไฟล์ การแชร์ไฟล์ การแชร์หน้าจอ การสัมมนาผ่านเว็บ การทำงานร่วมกันผ่านแอปพลิเคชันบูรณาการ สำหรับการใช้งานด้านการศึกษาด้วยการสร้างชั้นเรียนเสมือนออนไลน์ ที่รวบรวมงานมอบหมายรวมทั้งสมุดบันทึกย่อของผู้เรียนด้วยแอปพลิเคชัน OneNote ผู้เรียนสามารถแชท แชร์ไฟล์ ทำงานร่วมกันโดยตรงด้วยแอปพลิเคชัน Office 365 และพบปะผู้สอนและสมาชิกในชั้นเรียนผ่านการประชุมแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ เมนูเครื่องมือใช้งานในการประชุมออนไลน์ประกอบด้วย การแชร์หน้าจอ โหมดร่วมกัน ยกมือขึ้น โปรแกรมช่วยอ่าน การช่วยสำหรับการเข้าถึง ไวท์บอร์ด ห้องประชุมย่อย งานที่มอบหมาย และพื้นหลังแบบกำหนดเอง  


ที่มา: https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-teams/education 

จุดเด่น : ใช้งานสะดวกร่วมกับ Office 365 (Word, PowerPoint และ Excel) ที่เก็บข้อมูลขนาด 1 TB/ผู้ใช้งาน 

ข้อจำกัด : รูปแบบฟรีจำนวนผู้เรียน 100 คน ระเวลาในการประชุม 60 นาที รวมทั้งไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันและบริการแบบออฟไลน์ได้ Office 365 สามารถใช้งานได้ 5 แอปพลิเคชัน และบริการอื่น ๆ ได้ 11 แอปพลิเคชัน (ถ้ามากกว่านี้จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม)  

แนะนำตัวอย่างการใช้งาน 

ผู้สอนต้องลงทะเบียน ลงชื่อเข้าใช้งาน หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  
ผ่านเว็บไซต์ https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-teams/log-in 

หรือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ https://www.office.com 

เมนูการตั้งสถานะของผู้ใช้งาน 

ที่มา: https://teamsdemo.office.com/TipsAndTricks/index.html#/0/1 
 

เมนูการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ 


ที่มา: https://teamsdemo.office.com/TipsAndTricks/index.html#/0/2 

เมนูการแชท 


ที่มา: https://teamsdemo.office.com/TipsAndTricks/index.html#/0/12 
 

เมนูกิจกรรม 

ที่มา: https://teamsdemo.office.com/TipsAndTricks/index.html#/0/29 
 

เมนูทีม 

ที่มา: https://teamsdemo.office.com/TipsAndTricks/index.html#/0/38 

เมนูการเพิ่มแท็บเครื่องมือและบริการเพิ่มเติมในทีม 

ที่มา: https://teamsdemo.office.com/TipsAndTricks/index.html#/0/45 

ตัวอย่างหน้าจอรายการแอปพลิเคชันที่สามารถเพิ่มในแท็บ 

ที่มา: https://teamsdemo.office.com/TipsAndTricks/index.html#/0/47 

ขั้นตอนสำคัญของผู้สอนในการใช้งาน MS TEAMS 

ที่มา: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2131549 

ที่มา: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2131549 

ที่มา: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2131549 

ที่มา: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2131549 

ภาพตัวอย่างหน้าจอการใช้งานเมนูแชท 

ที่มา: https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-teams/group-chat-software 
 

ภาพตัวอย่างหน้าจอการใช้งานเมนูการประชุม 

ที่มา: https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-teams/group-chat-software 

ภาพตัวอย่างหน้าจอการใช้งานเมนูการโทร 

ที่มา: https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-teams/group-chat-software 
 

ภาพตัวอย่างหน้าจอการทำงานร่วมกัน 

ที่มา: https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-teams/group-chat-software 
 

คู่มือการใช้งาน MS TEAMS เพิ่มเติมจาก

ที่มา: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2131549