Digital Tools

Poll Everywhere

Poll Everywhere เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ใช้สำรวจความคิดเห็นของผู้ชมแบบประสานเวลา (synchronous) ที่สามารถรวมเข้ากับงานนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint, Apple Keynote และ Google Slide โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างการใช้งาน Poll Everywhere กับงานนำเสนอที่กำลังใช้งานนั้น ๆ ซึ่งใน 
การสอนออนไลน์สามารถสร้างคำถามระหว่างบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนตอบได้ โดยที่ผู้สอนสามารถทราบและแสดงข้อมูลผลคำตอบได้ทันทีหรือสามารถและย้อนกลับมาดูในรูปแบบรายงานได้ ด้านผู้เรียนสามารถเกิดความสนุกสนานและความสบายใจในการตอบคำถามโดยไม่แสดงตัวตน ซึ่งทำให้สามารถแบ่งปันหรือแสดงออกทางความคิดได้ตามต้องการ (สามารถคัดกรองการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมได้ เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมช่วยในการกลั่นกรองคำหยาบคายหรือคำที่ไม่เหมาะสมแทนที่ด้วยเครื่องหมาย * หรือปฏิเสธการข้อความนั้น) ผู้เรียนสามารถใช้การตอบผ่านแอปพลิเคชัน Poll Everywhere บนอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบคำถามได้ 23 ประเภททั้งแบบปรนัย (Multiple choice) กลุ่มคำก้อนเมฆ (Word cloud) ถาม-ตอบ (Q&A) คลิกรูปภาพ (Clickable image) สำรวจ (Survey) คำถามปลายเปิด (Open-ended) การแข่งขัน (Competition) แผนภูมิโดนัท (Donut chart) ละลายพฤติกรรม (Icebreaker) โหวต (Upvote) กระดานคะแนน (Leaderboard) ระดับความรู้สึก (Emotion scale) ข้อเสนอแนะต่อการนำเสนอ (Presentation feedback) สปอตไลท์ (Spotlight) สะท้อนมุมมอง (Retrospective) แบบทีม (Assign team) อภิปราย (Discussion) ระดมสมอง (Brainstorm) จัดอันดับ (Ranking) เลือกบนแผนที่ (Select on map) คำตอบแบบสั้น (Short answer) กระดานข่าว (Bulletin board) แบบเมทริกซ์ (2x2 matrix) สามารถเลือกกำหนดเวลาในการตอบทั้งแบบกำหนดเองและแบบตั้งเวลาได้ และสามารถแสดงผลผ่านหน้าจอทันที ส่งผลทางอีเมล หรือดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์เอกสาร excel หรือภาพหน้าจอ ในภายหลังได้  (ในกรณีต้องการรายงานแบบวิเคราะห์ข้อมูลต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

ที่มา: https://www.polleverywhere.com/audience-response-system 
 

จุดเด่น : สร้างคำถามได้ไม่จำกัด ใช้งานง่ายเชื่อมต่อได้กับ PowerPoint, Apple Keynote, Google Slide, Microsoft Teams สามารถส่งออกคำตอบที่ให้คะแนนไปยังระบบ LMS ได้โดยตรง 

ข้อจำกัด : ใช้งานฟรีสามารถรับคำตอบจากผู้รับได้ 25 คน ต่อโพล (มากกว่านี้จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม) 

แนะนำตัวอย่างการใช้งาน 

ผู้สอนเริ่มต้นใช้งานที่ https://www.polleverywhere.com สมัครใช้งานและ Log in เข้าระบบ 

คลิกเพื่อเริ่มสร้างงานนำเสนอตามความต้องการ 

เลือกรูปแบบคำถามที่ต้องการ 

ตัวอย่างรูปแบบคำถามที่สามารถสร้างด้วย Poll everywhere 

ปรนัย (Multiple choice)  

กลุ่มคำก้อนเมฆ (Word cloud) 

ถาม-ตอบ (Q&A) 

คลิกรูปภาพ (Clickable image) 

สำรวจ (Survey)  

คำถามปลายเปิด (Open-ended) 

การแข่งขัน (Competition)  

แผนภูมิโดนัท (Donut chart) 

ละลายพฤติกรรม (Icebreaker) 

โหวต (Upvote)  

Page Break 

กระดานคะแนน (Leaderboard) 

ระดับความรู้สึก (Emotion scale) 

ข้อเสนอแนะต่อการนำเสนอ  

(Presentation feedback) 

สปอตไลท์ (Spotlight)  

Page Break 

สะท้อนมุมมอง (Retrospective) 

แบบทีม (Assign team) 

อภิปราย (Discussion) 

ระดมสมอง (Brainstorm)  

จัดอันดับ (Ranking)  

เลือกบนแผนที่ (Select on map) 

คำตอบแบบสั้น (Short answer) 

กระดานข่าว (Bulletin board)  

แบบเมทริกซ์ (2x2 matrix)  

เมื่อสร้างคำถามเรียบร้อยคลิกที่ 

 

จะปรากฏหน้าตัวอย่างการนำเสนอ 

คลิกที่ 

 เพื่อเปิดใช้งาน 

คลิกที่ 

 เพื่อนำเสนอ 


การกำหนดค่า / ทดสอบก่อนนำเสนอ / นำเสนอ คลิกที่  

 รายการเมนูหลักหน้านำเสนอ 

สามารถทดสอบระบบการนำเสนอได้ก่อนการนำเสนอจริง 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงการนำเสนอ 

ผู้สอนสามารถคลิกที่ 

 เพื่อดูข้อมูลประวัติการนำเสนอ และเลือกดาวน์โหลดไฟล์ตามต้องการ 

ตัวอย่างหน้าจอของผู้เรียนในการตอบคำถามด้วยโทรศัพท์มือถือ