Digital Tools

Quizizz

Quizizz เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ใช้สร้างแบบทดสอบ (Quiz) หรือแบบสำรวจความคิดเห็น (Poll) ในรูปแบบเกม ซึ่งผู้สอนสามารถใช้ได้ทั้งแบบประสานเวลา (synchronous) ในชั้นเรียนผ่านอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอแสดงผลของผู้สอน ร่วมกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตของผู้เรียน ซึ่งเลือกได้ทั้งการเล่นแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม รวมทั้งสามารถเล่นแบบไม่ประสานเวลา (asynchronous) โดยการมอบหมายเป็นการบ้านให้แก่ผู้เรียนได้อีกด้วย มีรูปแบบของคำถาม 5 รูปแบบ ได้แก่ ปรนัย (Multiple Choice) รายการตัวเลือก (Checkbox) เติมคำตอบ (Fill in the blank) โพล (Poll) คำถามปลายเปิด (Open Ended) และ (Slide) สามารถกำหนดผสมผสานข้อคำถามได้ตามต้องการ ทำงานได้บนอุปกรณ์หลายชนิดและมีคลังแบบทดสอบสาธารณะที่ผู้สอนสามารถเลือกนำไปใช้ในห้องเรียนได้ ซึ่งผลของเกมสามารถประกาศคะแนนได้ทันทีหลังจบเกม รวมทั้งสามารถตั้งค่ารูปแบบการเฉลยคำตอบที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน ผู้สอนสามารถดูข้อมูลการวิเคราะห์ผลการตอบในเชิงลึกและดาวน์โหลดรายงานสรุปผลคะแนนของผู้เล่นเกมทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ Excel ได้ภายหลังจบเกม สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Zoom, Microsoft Teams, Google Meet 

ที่มา: https://inc42.com/wp-content/uploads/2021/03/quizizz.png 

จุดเด่น : สวยงาม ใช้งานง่าย ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น เชื่อมต่อได้กับ Google classroom 

ข้อจำกัด : การเพิ่มวิดีโอและคลิปเสียง การใส่คำอธิบายคำตอบ และการไม่แสดงโฆษณาจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม 

แนะนำตัวอย่างการใช้งาน 

ผู้สอนเริ่มต้นใช้งานที่ https://quizizz.com/ สมัครใช้งานและ Log in เข้าระบบ 

เลือกประเภทการใช้งาน 

เลือกสถานะการใช้งาน 

หากต้องการสร้างคำถามใหม่คลิกที่ Create หากต้องการเลือกจากคลังคำถามคลิกที่ Explore 

การสร้างใหม่สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ แบบทดสอบ (Quiz)  

และบทเรียนนำเสนอเนื้อหาผสมผสานแบบทดสอบ (Lesson) 

การสร้างแบบทดสอบจะเริ่มจากตั้งชื่อแบบทดสอบและเลือกหมวดหมู่ 

หน้าจอตัวอย่างการสร้างแบบทดสอบทั้ง 5 รูปแบบ 

หน้าจอตัวอย่างการสร้างบทเรียน (Slide) 

เมื่อสร้างแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ต้องการกลับมาใช้งานคลิกที่เมนู 

ที่รายการเมนูฝั่งซ้ายมือ จากนั้นเลือกแบบทดสอบชุดที่ต้องการ 

หากต้องการทดสอบทันทีคลิกที่  Start a live quiz หากต้องการสั่งเป็นการบ้านเลือก Assign homework 

Assign homework สามารถตั้งค่าสิ้นสุดของแบบทดสอบได้ตามต้องการ 

Start a live quiz สามารถเลือกการนำเสนอได้ 2 รูปแบบ คือ ต่างคนต่างเล่นกับเล่นทีละข้อพร้อมกัน 

รูปแบบ Classic จะเหมาะกับผู้เล่นที่อยู่ต่างพื้นที่ 

จะไม่เกิดการหน่วงเวลาในกรณีที่บางพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า 

ซึ่งจะมี 3 โหมดการเล่นให้ผู้สอนเลือก คือ แบบทีม แบบเดี่ยว และแบบสอบ (มีการเข้าระบบสำหรับการประเมิน) 

เมื่อเริ่มทดสอบคลิกที่ Continue จะปรากฏการตั้งค่าหน้าจอ ซึ่งสามารถเลือกธีมได้ 

หน้าจอจะแสดง ช่องทางการเข้าสู่เกม และ Code หรือเลือกเชื่อมโยงไปยังระบบการสอนออนไลน์  

เช่น Google classroom หรือ Microsoft Teams 

จากนั้นรอผู้เรียนเข้าระบบจนครบ จากนั้นคลิกที่ Start 

ระบบจะแสดงสถานการณ์เล่นตอบของผู้เรียน 

และเมื่อสิ้นสุดการทดสอบระบบจะสรุปรายละเอียดการทดสอบ 

ผู้สอนสามารถกดเล่นซ้ำ / สั่งเป็นการบ้านทบทวน / ย้อนดูข้อคำถาม หรือ ดาวน์โหลดผลคะแนนเป็น Excel ได้ 

ตัวอย่างหน้าจอของผู้เรียนในการตอบแบบทดสอบด้วยโทรศัพท์มือถือ