sala-banner

ระบบแนะนำกิจกรรมการเรียนรู้

STEP 1 / 7
<< Bloom's Taxonomy >>

ท่านต้องการให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับใดตามทฤษฏีของ
Bloom's taxonomy: Cognitive Domain

step-1
คลิกที่พีระมิดเพื่อเลือกผลลัพธ์ที่ต้องการ